Verdidokument Grindheim Normisjon


For frivillige medarbeidere og tillitsvalgte i Normisjon
(Vedtatt av Normisjons landsstyre 17. april 2004)


1. VERDIDOKUMENTETS FORMÅL OG ANVENDELSESOMRÅDE
Verdidokumentets oppgave er å gi en nærmere beskrivelse av hva det innebærer for ledere og medarbeidere i
Normisjon å være forpliktet på den evangelisk-lutherske bekjennelse og de verdier som organisasjonen har som
grunnlag for sitt arbeid.
Verdidokumentet gjelder for følgende grupper:
- landsstyremedlemmer og medlemmer i styrer oppnevnt av landstyret
- medlemmer i regionstyrer og styrer med åndelig ansvar på regionplan
- medlemmer i styrer i foreninger og andre lokale fellesskap
- medlemmer i styrer for skoler og andre virksomheter som er forpliktet på organisasjonens basis.
- Fritidsforkynnere
- Frivillige medarbeidere som tar på seg oppdrag på ulike nivå i organisasjonen (Det tenkes primært på
medarbeidere som er knyttet til leder-, informasjons- og forkynneroppgaver, og som representerer organisasjonen
offentlig.)


BASIS
Basis for alle virksomheter i Normisjon er Guds ord og Den norske kirkes bekjennelsesskrifter. Dette innebærer at
Guds ord - slik vi møter det i Bibelen - er den øverste og endelige autoritet i alle spørsmål som har med kristen tro
og kristent liv å gjøre. Gjennom de bibelske skriftene åpenbarer Gud sin vilje med våre liv. I Det nye testamente
lærer vi hva som i Det gamle testamentet er forpliktende for den kristne kirke, og hva som kun hadde gyldighet for
Israel i den gamle pakts tid.
Selv om de bibelske skriftene er blitt til over et tidsrom på mer enn tusen år, er de enhetlige og uten indre
motsigelse i alt som har med kristen tro og kristent liv å gjøre. Jesus Kristus og hans frelsesverk er Bibelens
sentrum og sentrale budskap.


2. FORMÅL
Normisjons visjon er å nå de unådde og gjøre dem til disipler. Det vil vi virkeliggjøre ved å bygge levende,
misjonerende fellesskap der mennesker kan bli frelst, få hjelp til å leve som Jesu disipler og bli satt i stand til å gi
evangeliet videre. Vi vil sende misjonærer ut til unådde folkeslag for også på den måten å være med og fullføre
Jesu misjonsbefaling.


3. INNHOLD
Hovedinnholdet i den evangelisk-lutherske lære kan summeres opp i noen hovedpunkter:
Skriften alene
Bibelen er overordnet norm når det gjelder å bestemme hva som er sann eller falsk lære. Bibelens sentrum er
Jesus og hans frelsesverk. Alt må forstås i lys av dette sentrum. Alt i GT og NT har som mål å løfte Jesus fram, jf.
Joh. 5,39, 15,26 og 16,4.
Guds ord møter oss både som lov og evangelium. Loven er Guds bud og krav til menneskene, som gjør at vi ser
oss skyldige overfor Gud. Evangeliet er ordet som frikjenner oss for Jesu skyld og gir oss fred med Gud i en god
samvittighet.
Troen alene
Frelsen skjer ved troen alene, uten menneskelige gjerninger. Det er Den Hellige Ånd som skaper tro gjennom
Guds ord og sakramentene. Vår oppgave er å bruke disse nådemidlene, slik at Den hellige Ånd kan skape tro og
holde oss fast i troen.
Nåden alene
Rettferdiggjørelse ved tro alene er et sentralt punkt i luthersk tro. Frelsen er gratis, fordi Jesus gjennom sin død
har sonet vår skyld.
Menneskesynet
Mennesket er skapt i Guds bilde og uendelig verdifullt for ham. Samtidig lærer vi at mennesket er født med synd,
og derfor trenger frelse, jf. Rom 5,19 og Rom 7,24. Synd er mer enn bare enkelthandlinger. Problemet er at vi har
en syndig natur, og derfor gjør vi synd. Denne syndige natur er medfødt, jf. Job 14,4. Mennesket kan derfor ikke
frelse seg selv ved å ta seg sammen. Synden har ført til at vi står skyldig for Gud, og er helt avhengig av hans
nåde alene for å bli frelst.
Sakramentene
Dåpen og nattverden er sakramenter, det vil si hellige handlinger der Gud gjennom synlige midler - vann, brød og
vin - gir oss sin usynlige nåde.
Den lutherske kirke lærer at det er Gud som handler i dåpen. Gud gjenføder den som blir døpt til et nytt liv. Dåpen
virker ikke uavhengig av tro. Troen er en gave Gud gir til den som kommer til ham.
Nattverden er en reell nådehandling fra Guds side. Jesu legeme og blod er virkelig til stede i nattverden og gir oss
del i Guds tilgivelse når det tas imot i tro.
Kirken
Kirken er fellesskapet av alle døpte som bekjenner troen på Jesus Kristus og tilhører ham. Det avgjørende skille
på jord går mellom dem som sier ja til Jesus og dem som sier nei til ham. Alle som bekjenner troen på Jesus som
sin frelser og herre, hører til i den ene sanne usynlige kirke. Kirkens kjennetegn er en rett forkynnelsen av
evangeliet og forvaltning av sakramentene. For øvrig kan arbeidsformer, liturgi, kirkeordninger og andre forhold
være ulike.


Etikk
I etiske spørsmål henter vi vår veiledning fra Bibelen, konkretisert i de ti bud, kjærlighetsbudet og i Det nye
testamentets formaninger. Vi vil her tydeliggjøre noen områder der det er viktig at kristne holdninger kommer til
uttrykk hos alle med åndelig lederansvar i vår organisasjon:


a) Lovlydighet
Guds ord lærer oss å respektere og lyde samfunnets myndigheter. En kristen skal leve i samsvar med de lover og
forskrifter som gis av den lovlige myndighet og for øvrig viser en alminnelig god vandel. Fritak fra denne lydighet
gis kun i forhold til lover som er i strid med Guds ord. Da pålegger Guds ord oss å lyde Gud mer enn øvrigheten
(Joh. 5,29).


b) Livets ukrenkelighet
Gud er alt livs opphav. Han er livets skaper og livets herre. Menneskelivet er derfor ukrenkelig fra unnfangelse til
naturlig død. (Salme 139)Provosert abort er å ta et ufødt barns liv, og kan bare aksepteres i situasjoner hvor
morens liv er i fare. Uønsket gravide i en vanskelig livssituasjon trenger vår hjelp og støtte for å velge å bære
fram barnet.
Aktiv dødshjelp er ikke forenlig med det kristne menneskesynet og bekjennelsen til Gud som livets herre.


c) Rusmidler og tobakk
Ledere i Normisjon må ikke bruke narkotiske stoffer. I forhold til alkohol er avholdsstandpunkt ønskelig, siden vi
betrakter dette standpunkt som mest forenlig med vårt ansvar for å fremme en rusfri livsstil og å innta en positiv
forbildefunksjon blant barn, unge og voksne. Selv om en likevel ikke krever avholdsstandpunkt for å være leder,
må en leder aldri benytte alkohol i en sammenheng der en er leder. Måtehold er i alle livssituasjoner et ufravikelig
krav.
Skadevirkningene av tobakksrøyking er i dag så grundig dokumentert at vi også her pålegges et etisk ansvar. Alle
ledere må aktivt bidra til at det ikke oppstår røykepress på organisasjonens arrangementer, og de må ikke selv
røyke sammen med barn og unge på arrangementer for disse aldersgrupper.


d) Samliv
Guds ord viser oss at det livslange ekteskap er den ordning Gud har gitt oss for familien og er rammen for det
seksuelle samliv mellom mann og kvinne. I forhold til det annet kjønn skal vi opptre sømmelig og vise respekt.
Enhver form for seksuell grenseoverskridende atferd er å krenke et medmenneske og skal ikke forekomme.
Samboerskap og utenomekteskapelig samliv er i strid med Guds ord og ikke forenlig med frivillig tjeneste i
Normisjon. Det samme gjelder homofilt samliv. Homoseksuell legning er imidlertid ikke gjenstand for fordømmelse
i Skriften, og homofile som ønsker å leve etter Guds ord er derfor på lik linje med andre velkomne inn i
tjenesteoppgaver.
Skilsmisse er i følge Bibelen brudd på Guds vilje. I Det nye testamentet omtales likevel forhold som gjør at
skilsmisse i gitte situasjoner kan være det minste onde. Om Skriften i visse situasjoner åpner for gjengifte, er et
omstridt tolkningsspørsmål. Normisjon er åpen for at gjengifte i gitte situasjoner kan aksepteres. Normisjon har
forøvrig egne retningslinjer for prosedyre og praksis i forhold til ansatte og tillitsvalgte som involveres i skilsmisse
og/el. gjengifte.


e) Forvaltning og forbruk
Gud har satt menneskene til å forvalte skaperverket, og vi står ansvarlige overfor Ham for disponeringen av de
midler og ressurser vi er betrodd. Som medmennesker er vi kalt til å dele med hverandre, og Bibelen holder
«gudsfrykt med nøysomhet» fram som et ideal for kristen livsførsel. Givertjeneste til misjon og kristent arbeid er
en naturlig del av vårt forvalteransvar, og vi oppfordrer alle våre ledere og medlemmer til å gi tiende av sin inntekt
til Guds rike.
Det er også en permanent utfordring til oss at verdenssamfunnet vitner om en skrikende ubalanse i fordelingen av
mat, medisiner og andre livsviktige ressurser. Både gjennom vårt samfunnsansvar og i forvaltningen av egne
ressurser kalles vi til en livsstil som viser kristen nestekjærlighet og vilje til rettferdig fordeling. Som forvaltere av
skaperverket forpliktes vi til forbruk og ressursbruk som ikke bryter skaperverket ned.


4. TAUSHETSPLIKT
Det er en klar regel at de som betror seg i sjelesorg skal være 100 % trygg på at dette ikke kommer videre. Som
frivillig medarbeider har du taushetsplikt om det du får kjennskap til av personlige forhold i tjenesten.
Taushetsplikten gjelder også organisasjonsmessige forhold som er av konfidensiell natur.


5. AVSLUTNING
Den kristne tro formidles ikke bare gjennom forkynnelse og undervisning, men også gjennom de holdninger som
preger vårt liv. Vi forventer derfor at alle som har et åndelig lederansvar i Normisjon identifiserer seg med
organisasjonens basis og er lojale mot innholdet i dette verdidokumentet, både i aktiv utførelse av sine frivillige
oppgaver og i det daglige liv.
Dersom en tillitsvalgt eller frivillig medarbeider kommer i konflikt med de verdier som Normisjon står for, må en ta
det opp med ledelsen av den virksomhet en er knyttet til. Om en fastholder holdninger som er i strid med
organisasjonens, bør en be seg løst fra det verv eller den tjeneste en er betrodd.