GJELDeNDE VEDTEKTER

§ 1 - NAvN OG ADRESSE

 

Navn:

Foreningen Byremo Bedehus Betania

 

Forretningsadresse:

Foreningen Byremo Bedehus Betania

Loneveien 7

4529 Byremo

 

Besøksadresse:

Foreningen Byremo Bedehus Betania

Loneveien 7

4529 Byremo

 

 • 2 - MEDLEMMER

Kun medlemmer av Grindheim Normisjon og Grindheim Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) kan være medlemmer i foreningen. Medlemskap kan tegnes fra det året de fyller 15 år. Medlemmer registrert i kalenderåret før årsmøtet blir avholdt, skal kalles inn og har stemmerett på årsmøtet.

Foreningen er selveiende. Medlemmene har ikke krav på innskutt medlemskapital, eller andre verdier Foreningen eier. Medlemmene hefter heller ikke for Foreningens gjeld.

Medlemmene i Foreningen skal opptre i samsvar med disse vedtektene.

 

 • 3 - FoRMÅL

Formålet til Foreningen Byremo Bedehus Betania er å samle folket til møter om Guds ord på den evangelisk-lutherske bekjennelses grunn, og til innsamling av midler for Guds rikes arbeid, og i det hele til å fremme Guds rikes gjerning heime og ute. Kommer det fremmede talere som vil bruke huset og som ikke er utsendt av anerkjent organisasjon, skal det kreves betryggende legitimasjon.

 

 • 4 – Drift og EIERSKAP

Foreningen Byremo Bedehus Betania har ansvaret for driften av huset inkludert utleie.

De tidligere eierorganisasjonene Grindheim Normisjon og Grindheim NLM, som har arbeid på huset, har ansvaret for virksomheten på huset.

Denne virksomheten må drives innenfor rammene som er gitt i verdidokumentene for Normisjon og for Norsk Luthersk Misjonssamband.

Foreningen drifter Byremo Bedehus Betania i samsvar med disse vedtektene.

Husets daglige drift forvaltes av et styre på 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Styremedlemmene må bekjenne seg til den evangelisk-lutherske lære, og bør ikke være under 18 år.

Huset kan også brukes til gode sosiale formål så som landbruk eller andre ærlige næringsveier, samt utleie til selskaper. Programmet for disse må likevel ikke komme i strid med husets hovedformål jf. § 3. Bedehusstyret kan kreve seg programmet forelagt på forhånd. Huset må ikke brukes til åpne politiske møter. En kan ikke nyte alkohol eller ha dansearrangement på huset.

 

 • 5 - ÅRSMØTE

Årsmøtet er Foreningen sitt øverste organ. Følgende saker skal legges fram for årsmøtet:

 1. Årsmelding og regnskap.
 2. Valg av styremedlemmer og leder.
 3. Større investeringer, påbygging og vedlikehold.
 4. Stifting av gjeld.
 5. Endring av vedtekter.
 6. Fastsette medlems-/årskontingent.
 7. Årsmøtet kan gi styret fullmakt til å gjennomføre saker som tilligger årsmøtet.

Alle medlemmer har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.

Saker etter punkt 3, 5, 6 og 8 krever 2/3 flertall, øvrige saker alminnelig flertall.

 

Årsmøtet skal holdes på nyåret, senest innen utgangen av februar. Innkalling til årsmøtet skal sendes sammen med årsmelding, regnskap, innstilling fra valgnemnd og øvrige innstillinger fra styret til medlemmene senest 14 dager før årsmøtet. Styret kan kalle inn til ekstraordinært årsmøte om nødvendig.

 

 • 6 - VALGNEMND

Styret skal velges på årsmøtet etter innstilling fra en valgnemnd. valgnemnda har tre medlemmer. Medlemmene i valgnemnda blir valgt på årsmøtet etter forslag fra de to tidligere eierorganisasjonene Grindheim Normisjon og Grindheim NLM. valgnemndas medlemmer sitter i 3 år. Første gang blir det loddtrekning om hvem som skal sitte i 1, 2 og 3 år. Den som sitter siste år, er leder.

 

§ 7 – STYRET

Det skal velges leder og 4 medlemmer til styret. En av disse skal være representant for Grindheim Normisjon og en skal være representant for Grindheim Norsk Luthersk Misjonssamband. Styremedlemmene må være medlem av Foreningen Byremo Bedehus Betania.

Hvert styremedlem skal normalt velges for 2 år om gangen.

Leder blir valgt for ett år om gangen, og kan gjenvelges slik at lederfunksjonen kan innehas i inntil 3 år sammenhengende. Nestleder, kasserer og sekretær blir valgt av styret.

 

Mellom årsmøtene skal Foreningen drives av styret. Styret skal:

 • Ivareta Foreningens økonomi og interesser.
 • Føre tilsyn med Byremo Bedehus Betania og bl.a.:
 • Sørge for at det til enhver tid er holdt i forsvarlig stand og er fullverdig forsikret.
 • Sørge for at utleie av huset blir drevet i samsvar med vedtektene
 • Legge frem saker for årsmøtet.

 

Vedtak skal gjøres med alminnelig flertall. Ved større investeringer/innkjøp skal det innhentes kostnadsoverslag. Leder i styret og kasserer kan sammen signere på vegne av Foreningen.

 

 • 8 - ENDRING AV VEDTEKTENE

Forslag til vedtektsendring og/eller avvikling skal legges frem for styret senest 3 måneder før årsmøtet. Styret behandler forslagene, og fremmer innstilling for årsmøtet.

Endringer i paragrafene 2, 4, 6, 7, 8 og 9, som endrer den rollen vedtektene gir de to tidligere eierorganisasjonene Grindheim Normisjon og Grindheim Norsk Luthersk Misjonssamband, kan ikke gjøres uten disse organisasjonenes godkjenning.

 

§ 9 - AVVIKLING

Skulle slike forhold oppstå, at Byremo Bedehus Betania ikke kan benyttes etter formålet, skal Foreningen sin eiendom og gjeld gjøres opp. Resterende midler blir i forbindelse med avvikling overført i like deler til Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband.